Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) tartalmazza az itt meghatározott szolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett szolgáltatások (továbbiakban “szolgáltatás”) használatára és a szolgáltatásokat igénybevevőre (továbbiakban “Ügyfél”) vonatkozó feltételeket.

Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a Szolgáltató droposal.com weboldalán (továbbiakban “honlap”). Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://droposal.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szolgáltatások használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

“Fogyasztónak” minősül a jelen ÁSZF és az annak alapján megkötött szerződés szempontjából, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. A Szolgáltató

Szolgáltató neve: Droposal Kft.
Székhelye: 1021 Budapest, Labanc út 29. a. ép. földszint 2.
Adószáma: 29318588-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-386947
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2021/06/24
E-mail: hello@droposal.com

3. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, a szerződés tárgya

3.1. A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

3.2. A szerződés tárgya

A Szolgáltató az egyes szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és funkcióit honlapján teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja. Az egyes szolgáltatás típusok az alábbiak:

„Műszerfal és statisztikák” szolgáltatás: az Ügyfél számára jelen menüpontban a Szolgáltató összegyűjti a legfontosabb vezetői információkat, és folyamatos statisztikát készít az értékesítéseiről.
Partnerek és kontaktok kezelése szolgáltatás: a Szolgáltatást igénybe vevő számára ügyfélkezelésben nyújt segítséget. A Szolgáltató külön listában rendszerezi az Ügyfél által felvitt partnereket és kontaktokat.
Termékek és szolgáltatások kezelése szolgáltatás: A Szolgáltatást igénybe vevő fel tudja tölteni termékeit és szolgáltatásait a rendszerbe, így egyszerűbbé és gyorsabbá válik többek között az árajánlatkészítés.
Árajánlatok készítése szolgáltatás: Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elkészítheti és kiküldheti a lehetséges Ügyfelek számára az árajánlatot.
Szerződések készítése szolgáltatás: az Ügyfél számára lehetőséget biztosít szerződés elkészítésére, és az aláírt szerződések feltöltésére.
Bekerülési árak beállítása az Ügyfél által forgalmazott termékekhez és szolgáltatásokhoz, mely alapján profitot számolásra van lehetőség, amiről statisztikákat is készít.

4. Előfizetői szerződés

4.1. Az előfizetői szerződés létrejötte

4.1.1. Regisztráció, Megrendelés

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelezheti, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A megrendelés leadása egyidejű felhasználói regisztrációval történik, melynek során az Ügyfél megadja e-mail címét, nevét, jelszavát, számlázási adatait, azt az e- mail címet, amelyet a továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni (továbbiakban “kapcsolati email cím”). Az elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő szolgáltatásnak az ÁSZF-ben és a szolgáltatásra vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt feltételekkel való igénybevételére

4.1.2. Visszaigazolás

A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott kapcsolati e-mail címre küldött e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a megrendelés azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok.

4.1.3. Kijavítás, módosítás

Ha Ügyfél a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.1.4. Előfizetői Szerződés

A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A létrejött szerződéstől való fogyasztói elállás jogának szabályozását a 14.3 pont tartalmazza.

4.1.5. Ellenőrzési jog

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni az Ügyfél adatait, az Ügyfelet képviselő személy jogosultságát nyilvános adatbázisok (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása) felhasználásával. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az Ügyféltől (aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).

4.2. Szerződés hatálya és időtartama

4.2.1. Szerződés hatálya

A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés leadásának időpontja, attól függetlenül, hogy az Ügyfél egyéb a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett-e eddig az időpontig. A szolgáltatás akkor kerül aktiválásra, ha az első időszak díja Ügyfél által kifizetésre került (az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került) és a Szolgáltató erről kiállította a számlát.

4.2.2. Fordulónap
A szolgáltatás fordulónapja a kifizetett időszak utolsó napja lesz. A szolgáltatások előfizetés hatálya alatt történő Ügyfél általi (Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére, majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

4.3. Ingyenes kipróbálási lehetőség, teszt időszak a Szolgáltató az Ügyfél számára 7 napos ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosíthat. A kipróbálási lehetőséget az Ügyfél a Szolgáltató honlapján keresztül igényelheti, mely igényléssel határozott idejű szerződés jön létre. Ezen szerződés keretein belül igénybevett szolgáltatás díjmentes. A teszt lehetőségről a Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást. A kipróbálási lehetőség Ügyfelenként egy alkalommal elérhető, és az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató egyedi elbírálása és egyoldalú döntése alapján meghosszabbítható, a meghosszabbításának elutasítását a Szolgáltató nem köteles indokolni. A teszt időszak alatt az Ügyfél a szolgáltatásban elérhető összes funkciót használhatja, a Szolgáltató azonban jogosult a teszt időszak alatt egyes funkciók korlátozására, kikapcsolására, vagy a teszt időszak megtagadására. Szolgáltatót a teszt időszakban a szolgáltatásra vonatkozóan egyébként vállalt minőségi követelmények (pl. rendelkezésreállási idő), válaszidők, szavatosságok és az ahhoz kapcsolódó szankciók nem terhelik. A teszt időszak alatt a szolgáltatás indoklás nélkül bármikor felmondható. Ha az Ügyfél a teszt időszak lejárta előtt megrendelés leadásával nem jelzi azt, hogy a szolgáltatást a teszt időszakon túl is igénybe kivánja venni, úgy a teszt időszak lejártakor az előfizetői szerződés automatikusan megszűntnek tekintendő és a Szolgáltató automatikusan törli a szolgáltatást, annak minden adatával, beállításával együtt. Megrendelés esetén a szerződés a teszt időszakon túl is hatályban marad és az abban foglalt jogok és kötelezettségek (ideértve a teljes funkcionalitás nyújtására vonatkozó Szolgáltató kötelezettséget és a díj fizetésére vonatkozó Ügyfél kötelezettséget) a feleket a teljes (éles) szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint terhelik. Hacsak a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a teszt időszak alatt is terhelik a feleket a jelen ÁSZF-ben foglalt jogok és kötelezettségek.

5. Szolgáltatási díj, számlázás

5.1. Szolgáltatási díj

A Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján tesz közzé. A díjak átlagos felhasználás esetén érvényesek.. Az Ügyfél jogosult az igénybevett szolgáltatások körét, illetve a fizetési ciklust módosítani. Szolgáltatások körének bővítése esetén a Szolgáltató időarányos különbözeti díjat számít fel. A szolgáltatások körének szűkítése esetén a Szolgáltató a fennmaradó időszakra kifizetett díjat nem téríti vissza . A Szolgáltató az egyes honlapon felsorolt (lista) díjakat és ezáltal a szerződésben megállapodott díjakat évente egy alkalommal, vagy szolgáltatások összetételének, csomagok tartalmának változása esetén azonnali, de nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató az Ügyfelet a kapcsolati e-mail címen értesíti legalább 7 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Ha az Ügyfél nem ért egyet a módosítással úgy az itt meghatározott felmondási szabályok szerint a szerződést felmondhatja. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ár változás előtt megrendelt szolgáltatások díját ne változtassa. Az “AKCIÓ” vagy egyéb Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal ellátott díjak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan dönt. A Szolgáltató a szolgáltatás részét nem képező funkciók használatáért külön díjat számíthat fel. A Szolgáltató az egyedi szolgáltatások, fejlesztések díjairól és azok felhasználási feltételeiről az Ügyfelet egyedi árajánlatban tájékoztatja. Az árajánlat külön rendelkezés nélkül 3 hónapig érvényes. Az Ügyfél az árajánlat alapján a kapcsolati e-mail címéről rendelheti meg az egyedi szolgáltatásokat, fejlesztéseket, melyeket a szolgáltató az árajánlatban foglaltak szerint teljesít. Szolgáltató az egyedi szolgáltatások, fejlesztések igénybevételről az egyedi árajánlatban foglaltaknak megfelelően számlát vagy díjbekérőt állít ki, amit az ügyfél 14 naptári napon belül egyenlít ki.

5.2. Számlázás

Új szolgáltatások megrendelése esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül elektronikus díjbekérőt készít, amit az Ügyfél kapcsolati email címére küld el. Minden egyes előfizetési időszak kezdete előtt az új időszakra fizetendő díjról a Szolgáltató az új időszakra vonatkozó díjbekérő elkészítése előtt legalább 7 naptári nappal e-mailben előrejelzést küld a fizetendő díjról, a számlázási és postázási adatokról az Ügyfél kapcsolati email címére (továbbiakban „tájékoztató e-mail”). Az Ügyfél 7 napon belül jelezheti észrevételeit, kifogásait, adatmódosulást az előrejelzés tartalmával kapcsolatban. A Szolgáltató a tájékoztató e-mailre vonatkozó 7 naptári napos határidő lejártát követően, de legalább a szolgáltatás fordulónapja előtt 21 naptári nappal díjbekérőt állít ki, amit e-mailben továbbít az Ügyfél részére. A díjbekérőt az Ügyfél megfelelő azonosítás után megtekintheti a Szolgáltató honlapján is. Közvetített szolgáltatások esetén a Szolgáltató a fordulónap előtt legfeljebb 49 naptári nappal készítheti el a díjbekérőt. A díjbekérő fizetési határideje 14 naptári nap. Az Ügyfél a díjat átutalással vagy a Szolgáltató honlapján bankkártyával egyenlítheti ki. Ha az Ügyfél más módon egyenlíti ki a díjat, akkor a Szolgáltató jogosult a fizetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket az Ügyfélre hárítani. A díj teljes összegének beérkezését követően 5 munkanapon belül a Szolgáltató elkészíti a számlát. Az Ügyfél kijelenti, hogy elektronikus számlát is elfogad. Ha az ügyfél papír alapú számlát és annak postázását kéri, a Szolgáltató az Ügyfél által megadott postázási címre elpostázza. A Szolgáltató jogosult a postázásért külön díjat felszámítani, amely díj az igénybevett postai szolgáltató díjain és a Szolgáltató által felszámított adminisztrációs díjon alapul.

5.3. Ismétlődő bankkártyás fizetési nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://app.droposal.com/) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe nem fér hozzá.
A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

6. Felelősség vállalás, jogok, kötelezettségek

6.1. Felelősség vállalás

A. Ügyfél a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így különösen Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, “goodwill” csökkenés tekintetében.

B. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait és a hatályos jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse az Ügyfél által a szolgáltatások kapcsán végzett tevékenység. Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

C. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E harmadik személy szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

D. Az Internet és az azon nyújtott szolgáltatások elérhetőségének globális jellege miatt Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatások használata során a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni, így különösen köteles saját maga biztosítani, hogy a szolgáltatások segítségével végzett tevékenysége a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfeleljen. Ha a szolgáltatások igénybevételével összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

E. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által a szolgáltatásokhoz biztosított jogi dokumentumok (így különösen a SHOP szolgáltatáshoz biztosított minta-általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató) jogi megfelelőségét törekszik folyamatosan fenntartani, de ezért szavatosságot nem vállal. Az Ügyfél saját tevékenysége mindenkori jogi megfelelőségének biztosítása az Ügyfél feladata és felelősség

F. Az itt kifejezetten a Szolgáltató által vállalt szavatosságokon túl a szolgáltatások minőségéért, más szolgáltatásokkal való együttműködéséért, az Ügyfél üzleti vagy egyéb céljai elérésére való alkalmasságáért a Szolgáltató nem felel.

G. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat és azok funkcionalitását a saját mérlegelése alapján a saját felelősségére választja ki a saját üzleti céljainak elérése érdekében.

H. A Szolgáltató kizárólagosan a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra és saját tevékenységére alkalmazandó irányadó jog szerinti jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik felelősséggel.

6.2. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

A. A Szolgáltató jogosult saját logójának megjelenítésére, ennek eltüntetését az Ügyfél külön díj ellenében kérheti.

B. A Szolgáltató jogosult kiegészítő szolgáltatási díj felszámítására, végső esetben a szolgáltatások korlátozására, letiltására, ha az Ügyfél az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja, vagy az okozott terhelés a szolgáltatások folyamatos biztosítását veszélyezteti. Legkésőbb a korlátozással vagy letiltással egyidőben Szolgáltató e-mailben felszólítja az Ügyfelet 7 naptári napos határidővel, hogy gondoskodjon az átlagostól eltérő használat megszüntetéséről vagy keresse meg a Szolgáltatót az átlagostól eltérő használatra vonatkozó ajánlat és szerződéskötés céljából.

C. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, valamint minden tőle elvárhatót megtenni az Ügyfél adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. Az Ügyfél hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az adatok helyreállítását a Szolgáltató (ha arra lehetőség van) külön díj ellenében biztosíthatja, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapítja meg.

D. A Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását, egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetés előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti. Szolgáltató törekszik arra (de nem szavatol azért), hogy minden ilyen módosításról a weboldalán legalább 7 naptári napos felkészülési időt biztosítva tájékoztatja az Ügyfeleket.

E. Karbantartási és ügyfélszolgálati célból a Szolgáltató jogosult az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások adminisztrációs felületébe bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, valamint a weboldalba olyan mérőkódokat elhelyezni, ami az optimalizálást és a hibaelhárítást elősegíti.

F. A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt adatokhoz, és az Ügyfél által elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki.

6.3. Ügyfél jogai, kötelezettségei

A. Az Ügyfél a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet érdekében. Az Ügyfél köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Szolgáltató törekszik arra, hogy ehhez megfelelő funkciókat biztosítson, mindazonáltal a jogszabályi megfelelésért nem szavatol, annak megítélése, hogy az adott szolgáltatás a felkínált állapotban megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, az Ügyfél feladata és felelőssége, azért a Szolgáltató nem áll helyt sem hatóságok, sem az Ügyfél, sem harmadik felek felé.

B. Az Ügyfél által elhelyezett minden tartalomért, adatért, információért, és az Ügyfél által folytatott tevékenységért, és annak jogszerűségéért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.

C. A szolgáltatások technológiája és célja, hogy az Ügyfél számára technikai segítséget és funkciókat biztosítson ahhoz, hogy az Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei között kapcsolatot vagy egyéb – pl.: szerződéses, ajánlati – jogviszonyokat hozzon létre. Szolgáltató a felek között kizárólag technikai szolgáltatói és információ tároló, továbbító és statisztika készítő szerepet tölt be az Ügyfél teljesítési segédjeként, így a szolgáltatások felhasználásáért és harmadik személyek felé való jognyilatkozatokért és kommunikált tartalmakért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel a vele kapcsolatban lévő harmadik felek felé. Tilos az Ügyfél által végzett tevékenység során olyan kommunikációt folytatni vagy arra utaló nyilatkozatokat tenni, hogy a Szolgáltató bármely módon felelős az Ügyfél által végzett tevékenységért. A tevékenységgel kapcsolatos esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag az Ügyfél és az Ügyfél partnerei, ügyfelei, illetőleg az Ügyfél és az adott szakhatóság között zajlik, abban a Szolgáltató kizárólag jogerős hatósági határozatok alapján vagy jogszabály rendelkezése alapján vesz részt.

D. Az Ügyfél a megrendelést, létrejött szerződést, vagy a szerződés keretében igénybevett szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedheti át használatra, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

E. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

F. Az Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a kapcsolati e-mail címre. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

G. A felhasználók számát az Ügyfél által kiválasztott szerződéscsomag kezeli. Az Ügyfél köteles a szolgáltatások igénybevételéhez kellő bonyolultságú, biztonságos jelszót választani (kis- és nagybetűk, számok és egyéb karakterek egyidejű használata) és az igénybevételhez szükséges felhasználóneveket, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan hozzáférésből, illetve az Ügyfél által létrehozott további felhasználók tevékenységből eredő károkért kizárólag az Ügyfél felel. Ügyfél haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a hozzáférési (autentikációs) adatait illetéktelen személy ismerte meg, hogy a Szolgáltató a szükséges intézkedéseket megtehesse. Az Ügyfél feladata és felelőssége, hogy az illetéktelen kezekbe jutott autentikációs adatot (pl. jelszót) az adminisztrációs felületen módosítsa. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

H. Az Ügyfél a szolgáltatás bizonyos funkcióit (pl.: bankkártyás fizetés) csak harmadik féllel kötött szerződés megkötésével veheti igénybe.

I. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások leírásaiban szereplő korlátlanként megjelölt funkciók használatára a Szolgáltató nem határoz meg számszerű korlátot.

7. Technikai feltételek, rendelkezésre állás

7.1. Szolgáltató által biztosított technikai háttér

A Szolgáltató a szolgáltatásokat általa biztosított szervereken nyújtja. A szolgáltatások nem a Szolgáltató által biztosított szerver háttéren történő üzemeltetésére nincs lehetőség. A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás keretében a Szolgáltató a szolgáltatásokat kiszolgáló hardver és szoftver elérését szavatolja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama. A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állási szintet, minden további kiesett óra időtartamára az Ügyfél által az adott szolgáltatásért fizetendő egy hónapra eső díj egy órányi összegének kétszeresét írja jóvá az Ügyfél részére minőségi díjcsökkentésként. Az Ügyfél az itt meghatározott minőségi díjcsökkentés összegén felül semmilyen további kártérítési- vagy költségtérítési igénnyel nem élhet. A Szolgáltató az Ügyfél szolgáltatásait, azok kihasználtságától függően, áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet, az ebből fakadó kiesések a rendelkezésre állási időt csökkentik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

7.2. Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel. Ezek a következők: A. Szélessávú internet kapcsolat B. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép C. Internet böngésző (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb, vagy azt megelőző verziója), az esetleges kivételekről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a hiba megoldásaként a böngésző frissítése javasolt.

8. Adatfeldolgozói tevékenység

8.1. Általános rendelkezések Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél az általa végzett online szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Szolgáltató szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával az Ügyfél partnerei, ügyfelei tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Ügyfél által a Szolgáltató szolgáltatásinak segítségével átadott személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató adatkezelési tisztségviselőt jelölhet ki, akinek a személyét a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában nevezi meg.

8.2. A feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama

A Szolgáltató a Szolgáltatások keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok tekintetében végez adatfeldolgozói tevékenységet. Az adatok körét az Ügyfél a Szolgáltatás adminisztrációs beállításaival jelöli meg. Az adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ügyfél saját Adatkezelési tájékoztatójában publikálja.

8.3. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában

A Szolgáltató a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.

8.4. Ügyfél utasítási joga

A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem. Jelen ÁSZF 14. pontja értelmében a Szolgáltató jogosult a feldolgozással érintett adatok archiválására, törlésére.

8.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A. A Szolgáltató köteles az Ügyfélt, mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens kezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Szolgáltató a nála bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén köteles az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az Ügyféllel közölni egyidejűleg az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és számát, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett intézkedéseket is.

B. A Szolgáltató köteles az Ügyfélnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban, valamint az adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő esetleges konzultációban segítséget nyújtani és köteles az ehhez szükséges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat közölni.

C. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja. A Szolgáltató jelen ÁSZF 14.4-es pontja szerint, az Ügyfél jogos érdekében az adatokat archiválhatja, de azokat tovább nem kezelheti.

D. A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)-g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. A Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás vezetési kötelezettségével kapcsolatos, bárminemű esetleges mulasztásaiért vagy kötelezettségszegéseiért egyedül viseli a felelősséget.

E. Az Ügyfél általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak al-adatfeldolgozó igénybe vételére. Amennyiben a Szolgáltató al-adatfeldolgozót vesz igénybe, azokat az Adatkezelési tájékoztatójában teszi közzé. Az Ügyfél nem jogosult az igénybe vett aladatfeldolgozó ellen kifogással élni. A Szolgáltató köteles az igénybe vett al-adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A Szolgáltató az igénybe vett al-adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Az Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel az al-adatfeldolgozó jogszabálysértéséért, szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért. A Szolgáltató csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek.

8.6. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

8.7. Adatbiztonság biztosítása

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Ügyfélt abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. A Szolgáltató hibájából bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy Szolgáltató az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel.

9. Szellemi tulajdonjogok

A szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így különösen, szabadalom, know-how vagy szerzői mű) a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és azokra vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás használatára és hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások átdolgozásának, al-licencbe adásának, terjesztésének jogát. Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve mintaként bemutathatja az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára. Az Ügyfél kérheti a szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését. Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

11. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató és az Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati e-mail címe és az Ügyfél kapcsolati email címe között, illetve az adminisztrációs felületen elérhető hibabejelentő űrlap. A Szolgáltató üzemeltet telefonos és online chat alapú ügyfélszolgálatot is, de az elsődleges módoktól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles Ügyféltől megkeresést fogadni, vagy részére információt adni. Hibabejelentés esetén az Ügyfél által küldött levélnek (vagy a hibabejelentő felületen tett bejelentésnek) tartalmaznia kell a hiba észlelésének minden körülményét és időpontját. Ha a hiba a bejelentés alapján nem beazonosítható, nem reprodukálható akkor a Szolgáltató nem hibabejelentésként kezeli a megkeresést. A Szolgáltató az Ügyféltől beérkező bejelentéseket legkésőbb a bejelentést követő munkanapon iktatja. Az iktatást követően – ha a bejelentés oka szolgáltatásban jelentkező hiba – a Szolgáltató sürgős, a normál működést kritikusan befolyásoló ügyekben 4 órán belül, egyéb esetekben pedig 3 munkanapon belül válaszol, és ezzel egy időben megkezdi a hiba behatárolását és ha a hiba kijavítása a Szolgáltató felelősségi körébe tartozik, úgy a hiba elhárítását. A hibaelhárítás menetéről és a sikeres hibaelhárításról a Szolgáltató az ügyfélszolgálaton keresztül ad információt, ha az Ügyfél azt igényli. Ha az Ügyfélnek lejárt tartozása van, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél számára nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységet felfüggeszteni. Ha az Ügyfél olyan hibát jelent be, amit saját maga okozott a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatával, annak elhárításáért a Szolgáltató plusz díjat számolhat fel. Ha az ügyfél olyan vélt hibát jelent be, ami nem áll fenn, annak kivizsgálásáért a Szolgáltató plusz díjat számolhat fel.

12. Fogyasztói panaszok intézése
Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén alkalmazandóak.

12.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:

A. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

B. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu) Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu) Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: bmkik@bmkik.hu) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu) Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: fmkik@fmkik.hu) Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu) Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@hbkik.hu) Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: tunde@hkik.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu) Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu) Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu) Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu) Somogy Megyei Békéltető Testület (Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311- 750, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu) Tolna Megyei Békéltető Testület (Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, E-mail cím: kamara@tmkik.hu) Vas Megyei Békéltető Testület (Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu) Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu) Zala Megyei Békéltető Testület (Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu)

C. Bírósági eljárás kezdeményezése.

13. Partnerprogram

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy szolgáltatásait regisztrált felhasználók harmadik fél részére ajánlják (továbbiakban “Partnerprogram”). Partnerprogramban cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek vehetnek részt (továbbiakban “Partner”). Hacsak a felek kifejezetten írásban másként nem rendelkeztek, a Partnerprogramban való részvétel minden esetben határozatlan időtartamra jön létre. A Partner kijelenti, hogy rendelkezik olyan weboldallal, ami hirdetések megjelenítésére alkalmas, vagy olyan ügyfélkörrel, aminek a szolgáltatásokat ajánlani tudja. A Partner által közvetített Ügyfeleket a Szolgáltató hyperlinken keresztül, vagy ajánlói kód megadása segítségével azonosítja. Egyéb módon történő Ügyfél közvetítetés a Partnerprogram hatályán kívül esik és nem vonatkoznak rá a Partnerprogram feltételei. A Partner előfizetői szerződés megkötésére a közvetített ügyféllel nem jogosult. A közvetített ügyfél első megrendelése után meghatározott időtartamban kifizetett számláinak nettó végösszegéből a Partner meghatározott egyszeri üzletszerzési jutalékra jogosult. A kezdeti jutalék mértéke 10%, a kezdeti jutalékfizetési időtartam 45 nap. A jutalék aktuális mértékéről, illetve a jutalékfizetési időszak aktuális hosszáról a Partner a Partnerprogram belső felületén tájékozódhat. Felek megállapodnak, hogy ha a közvetített Ügyfél a Partner Partnerprogramban való részvételét követően köt szerződést a Szolgáltatóval, úgy a (volt) Partner jutalékra nem jogosult. A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak kiegyenlítésére felhasználható, azaz díjkedvezményre váltható. Magánszemély partnerek esetén a jutalék összegének felhasználásának ez a kizárólagos módja. Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó (azaz nem magánszemély) Partner esetén a Szolgáltató, ha az összegyűlt jutalék mértéke eléri vagy meghaladja a Partnerprogram belső felületén feltüntetett összeget, számla ellenében 14 napon belül fizeti ki. Tekintettel arra, hogy a jutalék egyszeri jutalék és a közvetített ügyféllel való szerződés megkötését követően azonnal jár a Partnernek, a felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:298. §-a szerinti kártalanítás nem illeti meg a Partnert a Partnerprogramban való részvételének megszűnése esetén. A Partner kijelenti, hogy törvénybe ütköző tartalmú, pornográf tartalmú, közízlést, jó erkölcsöt sértő, egyes etnikai, vallási, nemzeti, politikai vagy egyéb csoportokat sértő, a Szolgáltató jogaira vagy jogos érdekeire nézve sérelmes, technikailag rosszul működő vagy tartalom nélküli, ill. nem működő, vírust, kémprogramot vagy egyéb, kéretlen szoftvert tartalmazó, illegális tevékenységet támogató weboldalon nem jeleníti meg az ajánlói hirdetéseket. A Partner kijelenti, hogy az ajánlói kódot csak törvénybe nem ütköző, a Szolgáltató jogos érdekeit nem sértő módon juttatja el a leendő Ügyfelek részére. Ha a kizáró ok a szerződéses jogviszony létrejöttét követően áll elő vagy szerez róla tudomást a Szolgáltató, úgy jogosult arra, hogy az ok bekövetkeztét követően vagy a tudomásszerzését követően a Partnerprogramból azonnali hatállyal kizárja, valamint a felgyűlt jutalék kifizetését, felhasználásának jogát megvonja. Ennek érvényre juttatása érdekében jogosult arra, hogy a Partner weboldalát bármikor ellenőrizze, megvizsgálja.

14. Szerződés megszűnése, szolgáltatások korlátozása

14.1. Ügyfél általi felmondás Ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét meg kívánja szüntetni, felmondással élhet indokolás nélkül a díjfizetési időszak utolsó napjára. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a szolgáltatást azonnali hatállyal külön indoklás nélkül felmondja. Ez utóbbi esetben a fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt az Ügyfél nem követelheti. Ha a Szolgáltató hibáján kívül a szolgáltatás teljesítése meghiúsul, akkor a Szolgáltató az azonnali felmondásnak megfelelően jár el. Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú díjemelési eseteken kívüli esetben vagy okból emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást jogosulatlanul korlátozza, törli, vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára hátrányosan csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos előfizetési díjat visszakövetelheti. A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, illetve a Szolgáltató által erre a célra biztosított adminisztrációs felületen jelezheti.

14.2. Szolgáltató általi felmondás, korlátozás

14.2.1. Korlátozás

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybevett bármely szolgáltatás működését az Ügyfél kapcsolati email címére küldött előzetes jelzéssel egy időben korlátozni. Az értesítésben meg kell adni a korlátozás okát és azt a türelmi időt, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát a szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú felmondás helyett korlátozás alkalmazására a Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az értesítésben megadott türelmi idő eredménytelenül telik el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14.2.2. Azonnali felmondás

A Szolgáltató különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatások azonnali hatályú felmondására, függetlenül attól, hogy az az Ügyfél tudtával, vagy tudtán kívül történt:

A. 7 napot meghaladó fizetési késedelem esetén.

B. Az Ügyfél a szolgáltatásban jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg, értékesít vagy jogszabályba ütköző módon értékesíti, jeleníti meg vagy a megjelenítéssel, értékesítéssel harmadik személy jogát sérti.

C. Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

D. Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul, vagy tömeges panasz fennállása esetén.

E. Erőszakos, fajgyűlölő, uszító, közízlést sértő tartalom megjelenítése esetén.

F. Megtévesztő, manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalom megjelenítése esetén.

G. Tárhely bármely szolgáltatásának feltörése esetén, vagy ezek illegális tevékenységre történő felhasználása esetén.

H. Tömeges kéretlen e-mailek (SPAM) kiküldése esetén.

I. Ügyfél által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, Ügyfél által folytatott tevékenység vagy a közvetetten azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.

J. Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése, vagy tevékenység esetén.

K. Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

L. 60 napot meghaladó vis maior esetén. Ha a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél szolgáltatását törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, a szolgáltatást és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolt adatokat a Szolgáltatótól nem követelheti.

14.2.3. Rendes felmondás

A Szolgáltató jogosult a szerződést fordulónappal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni különösen (de nem kizárólagosan) a következő esetekben:

A. Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt okoz, vagy a Szolgáltató minden ügyfelére vagy azok egy meghatározott csoportjára nézve a szolgáltatás nyújtását beszünteti.

B. Ha az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos a szolgáltatás részét nem képező igényei nem elégíthetők ki.

C. A Szolgáltató és az Ügyfél között szakmai kérdésekben fennálló összeegyeztethetetlen álláspont. A Szolgáltató a korlátozásról és a felmondásról szóló értesítést az Ügyfél kapcsolati e-mail címére küldi meg.

14.3. Felmondás fogyasztó részéről (ha Ügyfél fogyasztónak minősül) Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (szolgáltatás értékesítés) esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót azonban nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási határidő lejárta előtt. Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra. Ez esetben a Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett összeget utalja vissza a Felhasználó részére 14 napon belül. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az ÁSZF-ben az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Szolgáltató. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

14.4. Megszűnés következményei

A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások azonnal elérhetetlenné válnak. A Szolgáltató a megszűnést követően jogosult az Ügyfél adatainak, a szolgáltatás tartalmának, információinak törlésére. Az Ügyfél a megszűnést megelőzően köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató a szolgáltatások tartalmát archiválhatja. Az Ügyfél a szolgáltatások törlésének visszavonását kérheti, a Szolgáltató azonban ennek teljesíthetőségére garanciát nem vállal, Ügyfél ezzel kapcsolatban kártérítési igénnyel nem élhet. A visszavonásért vagy adatok kiadásáért a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani.

14.5. Szerződés módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről az Ügyfelet az Ügyfél által megadott kapcsolati email címen tájékoztatja. A megrendelés alapján létrejött szerződés egyoldalú módosítására is fenntartja a jogot a Szolgáltató az alkalmazandó díjak esetében vagy, ha a szolgáltatások módosítását, funkciók bővítését vagy csökkentését határozza meg. Ha a módosítás olyan kérdést vagy rendelkezést érint, amit a felek az ÁSZF-ben nem, vagy attól eltérően szabályoztak, úgy az Ügyfél, ha a módosítással nem ért egyet, a szerződést felmondhatja a módosítás hatályba lépésének napjával. A módosítás hatályba lépésének napját követő időtartamra már megfizetett díjak visszajárnak. A módosításokról a Szolgáltató legalább 30 nappal előre értesíti az Ügyfeleket a kapcsolati e-mailre küldött üzenetben.

14.6. Szerződő Ügyfél módosítása

Az Ügyfél az adminisztrációs felületen, illetve a kapcsolati email címéről jelezheti szerződő személyének módosítási igényét a Szolgáltatónak. A Szolgáltató 14.1. bekezdésben foglalt azonnali felmondás szerint jár el, az új Ügyfél esetén a 4.1. bekezdés szerint új szerződés jön létre. A szolgáltatások és az azokban rögzített adatok, beállítások, tartalmak nem változnak.

15. Egyéb rendelkezések

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik. Egyéb esetben (I) ha az Ügyfél a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, a felek bármifajta jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, vagy (II) ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy az általános illetékességi szabályok az irányadók. Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy adott témában eltérés vagy ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak. Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2021. Június 28.