Adatvédelmi Tájékozató

1. Általános rendelkezések

Gazdasági tevékenységeink során kezelünk személyes adatokat. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét, továbbá átláthatóságát. E tájékoztató célja, hogy az érintettek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy társaságunk személyes adataikat, milyen célból, feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.
Az e tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Fenntartjuk ugyanakkor a jelen tájékoztatóban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintetteket megfelelő értesítése mellett.

Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info. tv.) rendelkezéseinek megfelelően alakítottuk ki.

Társaságunk adatai, elérhetőségei a következők:

2. A Szolgáltató

Szolgáltató neve: Droposal Kft.
Székhelye: 1021 Budapest, Labanc út 29. a. ép. földszint 2.
Adószáma: 29318588-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-386947
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2021/06/24
E-mail: hello@droposal.com

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő részletes tájékoztatást adjuk.

3. Alkalmazásban regisztrált felhasználók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja : szolgáltatás teljes értékű használata.
Az adatkezelés jogalapja : érintettek előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre : név, email, titkosított jelszó, profilkép.
Az adatkezelés időtartama : regisztrációtól kezdve a felhasználó profil törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén nem jön létre szerződés társaságunkkal.

4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja : rendszeres információ biztosítása az érintetteknek termékekről, szolgáltatásokról.
Az adatkezelés jogalapja : az érintettek előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre : email cím.
Az adatkezelés időtartama : a regisztrációtól számított 5 év, vagy az előzetes hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó igénybevétele : társaságunk a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe a következők szerint.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást hírlevél útján társaságunk termékeiről, szolgáltatásairól.

5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervezetek részére – amennyiben az érintett szervezet az adatkérés célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

6. Az adatkezelő közösségi oldalai
Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, weboldalát és az általa fejlesztett alkalmazást, ismerteti szolgáltatásait. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja.

https://www.facebook.com/droposal

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:
https://www.instagram.com/droposal/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő az LinkedIn közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:
https://www.linkedin.com/company/78933589

A LinkedIn oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

7. AZ ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.
Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008., Adószám: 14671858-2-41)

További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

A weboldal és az applikáció fejlesztője szintén adatfeldolgozónak minősül:

Inflex Studio Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. tetőtér, Adószám 24757902-2-41)

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics, Google Firebase szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

Az adatkezelő által alkalmazott Hotjar, amely a webanalitikai szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, Europe)

Az adatkezelő által alkalmazott Intercom, amely ügyfélszolgálati azonnali üzenetküldő szolgáltatása miatt adatfeldolgozó:

Intercom Inc. (2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen’s Green, Dublin 2)

Az adatkezelő által alkalmazott CRM rendszer, amely az értékesítést és ügyfélkövetés miatt adatfeldolgozó:

A Facebook és Instagram oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország)

A LinkedIn oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Linkedin (Sunnyvale (HQ), CA United States, 1000 W Maude Ave)

A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, illetve applikációs felületen regisztrált szolgáltatók számára az adatkezelő továbbíthatja a felhasználók személyes adatait (e-mail cím), marketing célú megkeresések érdekében.
A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

8. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a RACKFOREST KFT. (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Adószám: 14671858-2-41) adatfeldolgozó szerverein találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és szerződéses partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében társaságunk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai : az érintett személy (az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli)
– kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– kérelmezheti azok helyesbítését,
– kérelmezheti azok törlését,
– kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
– gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk : társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájl ok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Tájékoztatáshoz való jog:

Társaságunk az érintettek részére az érintettek kérése alapján a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga:
E jog értelmében bárki kérheti a társaságunk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Társaságunk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül díjmentesen tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391.1400
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2021. Június 28.